H CETVELİ        
             
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI 
       
             
             
      GÜNDELİK MİKTARI (TL)
I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)        
             
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan   56,50    
  b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet        
    Komutanları,  Jandarma  Genel  Komutanı,  Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık  Müsteşarı,         
    Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller,         
    Oramiraller, Yargıtay,  Danıştay,  Uyuşmazlık  Mahkemesi  ve  Sayıştay  Başkanları, Yargıtay          
    Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları   51,50    
             
B- Memur ve Hizmetlilerden;        
  a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)   43,00    
  b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar   40,00    
  c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar   37,50    
  d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   33,00    
  e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar   32,00    
             
  (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.        
  * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.        
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)        
             
  50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :        
  a) Kadro derecesi 1-4 olanlar   13,00    
  b) Kadro derecesi 5-15 olanlar   12,50    
             
    Bu tazminattan yararlananlardan;        
             
  1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.        
             
  2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.